הגרלת חליפת אדידס לילדים “ארטיק-אופנת ילדים עם טעם”

תקנון ההגרלה

 

התקנון  מנוסח לרוב בלשון זכר  אך מתייחס גם לנקבה .

 • לעורכת ההגרלה קרי “ארטיק-אופנת ילדים עם טעם” שמורה הזכות לשנות ו/או לדחות את הפעילות שהיא למעשה ביצוע הגרלה. ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, והדבר יפורסם בהודעה בדף עורכת ההגרלה באפליקצייה או בדף הפייסבוק שלה.

 • ההשתתפות בהגרלה הינה לבני 16 ומעלה.

 • ההשתתפות היא רק לתושבי ערד והסביבה.

 • כל משתתף יוכל להשתתף פעם אחת בלבד בהגרלה.

 • הפרס הינו מה שעורכת ההגרלה “ארטיק-אופנת ילדים עם טעם” מציעה בתאריך בו מתבצעת ההגרלה.

 • עורכת ההגרלה שומרת על זכותה לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

 • הזכייה בהגרלה אישית ולא ניתנת להעברה.

 • עובדי “ארטיק-אופנת ילדים עם טעם” ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בהגרלה.

 • עורכת ההגרלה שומרת על הזכות לשנות את זמן מימוש הפרס.

 • עורכת ההגרלה שומרת על זכותה שלא להעניק את הפרס לאדם/ארגון שזכה בפרס במעשה שאינו כדין.

 • עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתף בהגרלה ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה.

 • עורכת ההגרלה לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס, אלא אם נתנה הסכמתה מראש ובכתב.

 • שמותיהם של המשתתפים בהגרלה יוזנו למאגר משתתפים ממוחשב.

 • ההגרלה תתבצע באמצעות שימוש בפונקציה ממוחשבת לבחירת שם משתתף רנדומלי מבין שמות המשתתפים במאגר.

 • תוצאות ההגרלה תפורסמנה בדף הפייסבוק של עורכת הפעילות בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן תישלח לזוכה הודעה על הזכייה.

 • עורכת ההגרלה תמסור למשתתף הזכאי את הפרס במועד שיקבע בין עורכת ההגרלה והמשתתף הזכאי.

 • כל עניין הנוגע לפרסום ההגרלה או חלק ממנה יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה כפי שיהיה מעת לעת.

 • עם הצטרפותו כאוהד לדף מביע כל משתתף בהגרלה את הסכמתו לפרסום שמו ושם משפחתו המופיע בפרופיל הפייסבוק שלו. ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ופרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת ההגרלה.

 • ההשתתפות בהגרלה הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף בהגרלה.

 • עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים והשלכותיהם אשר נגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים וניתוקים למשתתף בהגרלה.

 • המשתתף בהגרלה מתחייב לפצות את עורכת ההגרלה בגין כל נזק ו/או הפסד כולל תביעה, דרישה, הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד אם הפר המשתתף בהגרלה, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת ההגרלה.

 • עם השתתפותו בהגרלה מביע כל משתתף את אישורו לכך, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן. וכי גם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בהגרלה כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 • עורכת ההגרלה תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע להגרלה ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה, כמו כן בנוגע לכל תקלה ו/או כל מצב בלתי צפוי שארע במהלך ההגרלה. למשתתף בהגרלה ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך.

 

 לעמוד העסקי לחצו כאן